Homework |

Homeroom: 5-5 FI

You are now viewing homework that has been assigned since January 18, 2017.

Assigned Due Homework Subject Teacher Files
Feb 3Feb 10test de sciencesScienceShamvu, Ginette1
Feb 3Feb 10test de sciencesMathematicsShamvu, Ginette0
Feb 3Feb 10test de sciencesScienceShamvu, Ginette0
Feb 3Feb 9test du module 3MathematicsShamvu, Ginette0
Jan 9Feb 17etudes sociales projetSocial StudiesShamvu, Ginette1